Ordningsregler

Ordningsregler för bostadslägenheter inom VEGA Fastigheter AB:

• Spela inte musik eller på annat sätt uppträda så att störningar uppkommer för kringboende.

• Spika eller borra inte i lägenheten mellan klockan 20:00 och 07:00 vardagar respektive kl 10:00 lördagar, söndagar och andra helgdagar.

• Undvika störande vattenspolning i lägenheten, särskilt mellan kl 23:00 och 6:00

• Rök inte i husets allmänna utrymmen.

• Kör inte bil eller andra fordon inom fastigheten så att fara, störning eller annan olägenhet uppkommer. Parkera bil eller annat fordon inom fastigheten på anvisade parkeringsplatser.

• Håll tillsyn över hund, katt eller annat husdjur så att husdjuren inte orsakar störningar, skada eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller gemensamma utrymmen i fastigheten.

•Mata inte fåglarna från balkong eller fönsterbleck. Fåglar skräpar ner, maten faller till marken och kan locka till sig råttor.

• Se också till att i övrigt de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i boendet och att du iakttar allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Du skall också se till att detta följs av hushållsmedlemmar, gäster eller annan som du inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för din räkning.

• Begär tillstånd från hyresvärden innan du installerar tvättmaskin eller diskmaskin. Installationerna skall utföras på fackmässigt sätt. Efter installationen måste du utöva tillsyn och kontroll av maskiner med vattenanslutningar och dylikt. Det är viktigt att du efter varje tillfälle efter användning stänger av vattnet till maskinen.

• Parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt får ej sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Monteringsanvisningar samt regler som hyresvärden anger skall följas

• Följ reglerna och anvisningarna för bokning och användning av tvättstuga, sopnedkast, grovsopor och miljöstuga.

• Begär tillstånd från hyresvärden om du vill ändra den fasta inredningen / utrustningen. Ingrepp och förändringar i lägenhetens vatten-, värme eller elsystem får ej göras.

• Det är förbjudet att borra i kakelbeklädda ytor.

• Håll fönsterbänkar, balkonger och altaner fria från snö och is. Lämna inte fönster eller dörrar öppna så att vatten och frysskador kan uppkomma.

• Placera inte blomlådor eller dylikt på utsidan av fönster-, balkonger eller altanräcke.

• Vid grillning utomhus skall hänsyn tas till omgivande grannar. Där utomhusgrill finns skall denna användas.

• Spola inte ner föremål som kan orsaka stopp i fastighetens avlopp.

• Anmäl snarast till hyresvärden om fel eller brister uppstår i lägenheten eller i de gemensamma utrymmena. Vid förekomst av ohyra och skadeinsekter anmäl detta till Anticimex.

• Efter en felanmälan måste du efter överenskommen tid och dag antingen vara hemma eller lämna nyckeln i nyckelboxen för att Vegas personal skall få tillträde till lägenheten. Om lägenheten inte är tillgänglig på överenskommen tid kommer en utryckningskostnad att debiteras med 400 kronor.

• Om du låser dig ute och du anlitar en låssmed får du själv bekosta detta.

• Placera inte barnvagnar, cyklar, pulkor eller andra föremål i trapphus, entréer, källargångar mm eftersom det utgör hinder för sjuktransporter, brandkår och städare